In het eerste kwartaal van 2021 zal er gestart worden met het zogenoemde centrumplan in Meterik. Dit plan, wat onder andere wateroverlast bij hoosbuien moet worden voorkomen, zal worden uitgevoerd zoals dat onlangs gepresenteerd is. Diverse bewoners hebben toen aangegeven dat ze graag betrokken worden bij de uitwerking van details, zoals groenstroken. De gemeente heeft toegezegd dat dit mogelijk is. 

Bomen

Ook de Crommentuijnstraat wordt gerenoveerd. De asfaltlaag wordt vervangen en de trottoirs worden vernieuwd. De gemeente stelt voor om dan ook enkele bomen te rooien en te vervangen door andere soorten die minder overlast geven. Zo staat de grote lindeboom bij huisnr. 18 op de nominatie om te worden gerooid. Ook de grote Zuileiken wil men vervangen omdat die volgens de gemeente te groot worden voor de plek waar ze staan. Als vervangers worden 2 soorten esdoorns en een Prunussoort voorgesteld door de gemeente. Deze soorten worden ook aangeplant langs de Sint Jansstraat waardoor een mooi doorlopend straatbeeld ontstaat. Het zijn bomen die minder snel groeien en smaller blijven. De keuze voor verschillende soorten door elkaar wordt bewust gemaakt om de biodiversiteit te verbeteren en het risico van uitval door ziektes te verkleinen. 

Speeltuintje

Vanwege de vraag voor extra parkeerplekken rondom het MFC, is gekeken of het mogelijk is die te realiseren door het speeltuintje aan de achterzijde anders in te richten. De invulling die in een eerdere schets van het centrumplan was opgenomen stuitte op weerstand van omwonenden. Daarom is besloten dit stukje los te koppelen van de uitvoering van het centrumplan. Voorop staat dat het speeltuintje blijft, maar het zou anders ingericht kunnen worden. Om te inventariseren wat de wensen zijn is in augustus een enquête uitgezet onder bewoners van de omliggende straten. De uitkomst daarvan is doorgestuurd naar de gemeente. Na afstemming met de gemeente zal de dorpsraad weer met de belanghebbenden in gesprek gaan. De presentatie met alle schetsen van de nieuwe situatie is te bekijken op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadmeterik.nl