Voor basisschool De Weisterbeek in Horst is de intentie om de school op de huidige locatie aan de Schoolstraat te verbouwen. Dat hebben de gemeente en scholengroep Dynamiek, waar de basisschool onderdeel van is, uitgesproken. Dit zal de insteek zijn voor het
voorstel aan de gemeenteraad, aldus wethouder Han Geurts dinsdagavond tijdens een themabijeenkomst voor raadsleden. De gemeente wil het project van De Weisterbeek met prioriteit op gaan pakken en de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken.

Naar verwachting kan in 2023 met de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw worden gestart.

IHP

Het project maakt onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP). Met het IHP wordt beoogd een toekomstbestendige situatie te creëren voor onderwijshuisvesting voor alle scholen in de gemeente Horst aan de Maas. In de eerste fase van het IHP wordt gekeken naar scholen in Sevenum, Kronenberg en De Weisterbeek en De Doolgaard in Horst.

Één locatie in Sevenum

Voor de basisscholen De Horizon, De Krullevaar en De Dobbelsteen in Sevenum is het voorstel om de scholen samen te voegen tot één locatie die passend is voor het leerlingenaantal volgens prognoses op lange termijn. Voor deze locatie hebben de gemeente, Dynamiek en scholengroep Akkoord-PO een locatie aan Den Eigen op het oog. Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd in 2021 voor de uitwerking van de plannen zodat in 2023 een krediet gevraagd kan worden. In 2024 zou dan de bouw kunnen starten.

Doolgaard en Kroevert

Voor de scholen De Doolgaard in Horst en De Kroevert in Kronenberg wordt gekeken naar aanpassingen van de gebouwen. Beide scholen ervaren functionele beperkingen.

Langere termijn

Voor de periode daarna (2024 en verder) biedt het IHP een handvat voor verdere invulling van de huisvestingsvoorzieningen en de noodzakelijke investeringen daarvoor. De terugloop in leerlingen heeft daarbij invloed op meerdere terreinen.

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over het IHP en tegelijkertijd over de besluitvorming rondom de (ver)nieuwbouw van basisschool De Weisterbeek.