De gemeente Horst aan de Maas krijgt vanaf dit jaar fors minder geld van de Rijksoverheid. Daarnaast hebben de stikstofcrisis en de coronacrisis een negatief effect op de gemeentebegroting. De gemeente staat daardoor voor grote financiële uitdagingen. Tegelijkertijd is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving, zeker nu. Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk. Het college doet daarvoor een voorstel aan de raad in de Kadernota 2021. De gemeenteraad bespreekt die in haar vergadering van 7 juli en geeft het college daarmee de uitgangspunten mee voor de begroting 2021-2024.

Periode van financiële tegenwind

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Kadernota vast. Daarin geeft de raad het college de uitgangspunten mee voor de gemeentebegroting voor de komende jaren. De Kadernota 2021 is tot stand gekomen in een periode van financiële onzekerheid. Zeker is dat de gemeente de komende jaren wordt geconfronteerd met zware financiële tegenwind. Dat heeft volgens de gemeente een aantal externe oorzaken: fors teruglopende inkomsten vanuit de Rijksoverheid, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Het college stelt in de Kadernota 2021 maatregelen voor om daar financieel op voorbereid te zijn.

Minder inkomsten van de Rijksoverheid

De herverdeling van het Gemeentefonds pakt negatief uit voor Horst aan de Maas. Via het Gemeentefonds krijgen gemeenten geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van hun taken. Door de herverdeling krijgen landelijke gemeenten zoals Horst aan de Maas minder geld en steden meer. Daarnaast krijgt Horst aan de Maas minder geld voor het verstrekken van uitkeringen. Ook dat komt door veranderingen in de landelijke rekenmethode. Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort van 1,1 miljoen euro in 2021, oplopend naar ten minste 1,8 miljoen in 2024. Bovendien zijn er nog een aantal onzekerheden. De gemeente verwacht onder andere extra uitgaven en minder inkomsten door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het tekort verder oploopt naar 2,8 miljoen euro. Ten slotte is daar dit jaar de coronapandemie bijgekomen. De economische effecten daarvan zijn nog niet in beeld maar het staat vast dat de gevolgen groot zijn.

Investeren in de leefbaarheid

“Tegelijkertijd is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving”, stelt de gemeente. In maart 2019 heeft de gemeenteraad met het investeringskader 2019-2022 aangegeven voor welke ambities uit het collegeprogramma de gemeente gaat. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2020 geld vrijgemaakt. Het gaat om een breed pakket van investeringen in de gemeenschap. Van budgetten voor toerisme, openbaar groen, duurzaamheid en veiligheid tot investeringen in (sport)accommodaties en onderwijshuisvesting.