Nieuwe fractievoorzitter voor SP Horst aan de Maas

Bart Cox (29) uit Horst stapt uit de gemeenteraad en geeft het stokje als fractievoorzitter over aan Sonja van Giersbergen. Zijn ideeën over de politiek en het werk dat daarbij komt kijken zijn veranderd, aldus de SP in een persverklaring.

De nieuwe fractieleider Van Giersbergen maakt sinds 2017 deel uit van de SP-fractie in de gemeenteraad en is al jaren actief lid binnen de afdeling. Michael van Rengs zal de zetel van Cox invullen. Van Rengs uit America is sinds 2004 nauw betrokken bij de afdeling, zowel als raadslid, fractievoorzitter en als afdelingsvoorzitter.

Energiecentrale bij school en MFA in Swolgen van de baan

Er komt geen energiecentrale bij de nieuwe basisschool STip en de naastgelegen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Swolgen. Dinsdagavond was er geen meerderheid in de gemeenteraad voor het raadsvoorstel.

Bij de nieuw te bouwen basisschool voor Swolgen en Tienray naast MFA Kerkebos zou het plan zijn om een energiecentrale met warmtekoude opslag te bouwen om beide gebouwen energieneutraal te maken. Op dit voorstel werd echter tegengestemd door de fracties van CDA en Essentie.

Onzekerheden

“Het was voor ons een worsteling”, zegt Bram Hendrix van Essentie. “Er zitten nog vrij veel onzekerheden in het voorstel. Onzekerheid over de financiering van de investering, onzekerheid vanwege de lange terugverdientijd en de omvang van de investering in relatie tot wat het oplevert.” Ook stelt Hendrix dat feitelijk de locatie verkeerd is: “Er is ter plekke te weinig energievraag voor deze oplossing.” Ook bij MFA Kerkebos heerst er onzekerheid over het voorstel. Men ziet het aan de ene kant als een kans, maar men kan het ook niet helemaal overzien. Kerkebos zal duurder uit zijn, zo’n 20 procent meer kosten per jaar dan de huidige situatie. “Onze conclusie is dat we dit nu niet moeten doen”, aldus Hendrix.

Ook Henk Weijs van het CDA stelde dat “het een veel te grote investering is voor een te kleine business case”, en stemde daarom tegen het raadsvoorstel. Andere partijen waren niet blij met de tegenstemmen van CDA en Essentie. Raadslid Richard van der Weegen (PvdA) gaf aan dat er nu een kans bij uitstek ligt en vindt dat men zich aan de eerder getekende intentieverklaring dient te houden. “Een gemiste kans”, gaf Jos Gubbels van D66+GroenLinks aan. Ook de SP was onaangenaam verrast door de tegenstemmen.

Motie

Een motie van de PvdA haalde wel een meerderheid. Daarin wordt de wethouder opgeroepen naar andere mogelijkheden voor verduurzaming van de gebouwen te kijken. Partijen willen echter geen vertraging oplopen voor de bouw van de school in Swolgen.

Opwaardering voor sporthal De Kruisweide

Sporthal De Kruisweide in Sevenum zal aangepast gaan worden met extra kleedlokalen, een tussenwand en bergruimte. De gemeenteraad verleende daarvoor dinsdagavond een krediet van ruim 520.000 euro.

Oorspronkelijk was het plan om alleen de tussenwand te plaatsen om beter van de sporthal gebruik te kunnen maken. Met een amendement van de fracties Essentie, CDA en PvdA is ook ingestemd met de bouw van extra kleedlokalen en een bergruimte. Broodnodig, vindt een meerderheid van de gemeenteraad. “Sportende kinderen staan soms met vijftigen tegelijk in een kleedruimte”, stelt Bram Hendrix van Essentie.

Oppositie

De oppositiepartijen SP en VVD stonden dinsdagavond niet achter het voorstel. Ze zien niets in de extra kleedlokalen en berging voor De Kruisweide.

SP wil onafhankelijk onderzoek naar Ruimte-voor-Ruimte regeling

In een open brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de SP-fractie gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte-regeling door de gemeente. De SP drong aan op zo’n onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van publicaties in Dagblad De Limburger en NRC over bevoordeling van staatssecretaris en oud-wethouder Knops bij de bouw van een lange gevelboerderij in het buitengebied.

Achter gesloten deuren

Volgens de SP lijkt een meerderheid van de gemeenteraad zich achter gesloten deuren te willen laten informeren over het dossier Knops alvorens ze een besluit neemt over het wel of niet instellen van een onafhankelijk onderzoek. De socialisten zijn van mening dat de informatie over het dossier in het openbaar verstrekt moet worden.

Openbaar

In een voorstel aan de fractievoorzitters in Horst aan de Maas staat dat de fracties geïnformeerd worden in een bijeenkomst van het seniorenconvent, een bijeenkomst van fractievoorzitters die normaal gesproken gebruikt wordt om hen te informeren over zaken die geheim moeten blijven. Daarna wordt dan in het presidium, een bijeenkomst van fractievoorzitters waarin de agenda voor de gemeenteraadsvergaderingen vastgesteld wordt, besloten of er een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden of niet. Wat de SP-fractie betreft dient de besluitvorming in alle openbaarheid plaats te vinden en dient er snel besloten te worden over wel of niet een onderzoek. “Het gaat om de integriteit van het openbaar bestuur en dan is overleggen achter gesloten deuren niet adequaat”, aldus de socialisten.

Gat in begroting gemeente voor 2021

De gemeente Horst aan de Maas krijgt vanaf dit jaar fors minder geld van de Rijksoverheid. Daarnaast hebben de stikstofcrisis en de coronacrisis een negatief effect op de gemeentebegroting. De gemeente staat daardoor voor grote financiële uitdagingen. Tegelijkertijd is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving, zeker nu. Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk. Het college doet daarvoor een voorstel aan de raad in de Kadernota 2021. De gemeenteraad bespreekt die in haar vergadering van 7 juli en geeft het college daarmee de uitgangspunten mee voor de begroting 2021-2024.

Periode van financiële tegenwind

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Kadernota vast. Daarin geeft de raad het college de uitgangspunten mee voor de gemeentebegroting voor de komende jaren. De Kadernota 2021 is tot stand gekomen in een periode van financiële onzekerheid. Zeker is dat de gemeente de komende jaren wordt geconfronteerd met zware financiële tegenwind. Dat heeft volgens de gemeente een aantal externe oorzaken: fors teruglopende inkomsten vanuit de Rijksoverheid, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Het college stelt in de Kadernota 2021 maatregelen voor om daar financieel op voorbereid te zijn.

Minder inkomsten van de Rijksoverheid

De herverdeling van het Gemeentefonds pakt negatief uit voor Horst aan de Maas. Via het Gemeentefonds krijgen gemeenten geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van hun taken. Door de herverdeling krijgen landelijke gemeenten zoals Horst aan de Maas minder geld en steden meer. Daarnaast krijgt Horst aan de Maas minder geld voor het verstrekken van uitkeringen. Ook dat komt door veranderingen in de landelijke rekenmethode. Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort van 1,1 miljoen euro in 2021, oplopend naar ten minste 1,8 miljoen in 2024. Bovendien zijn er nog een aantal onzekerheden. De gemeente verwacht onder andere extra uitgaven en minder inkomsten door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het tekort verder oploopt naar 2,8 miljoen euro. Ten slotte is daar dit jaar de coronapandemie bijgekomen. De economische effecten daarvan zijn nog niet in beeld maar het staat vast dat de gevolgen groot zijn.

Investeren in de leefbaarheid

“Tegelijkertijd is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving”, stelt de gemeente. In maart 2019 heeft de gemeenteraad met het investeringskader 2019-2022 aangegeven voor welke ambities uit het collegeprogramma de gemeente gaat. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2020 geld vrijgemaakt. Het gaat om een breed pakket van investeringen in de gemeenschap. Van budgetten voor toerisme, openbaar groen, duurzaamheid en veiligheid tot investeringen in (sport)accommodaties en onderwijshuisvesting.

Gemeente komt dit jaar 2 miljoen tekort

De gemeente Horst aan de Maas verwacht dit jaar met een tekort van 2 miljoen euro af te sluiten. Dat meldt wethouder Thijs Kuipers vandaag. Het tekort valt te wijten aan minder middelen van het Rijk voor de sociale uitkeringen die het verstrekt. En door de coronacrisis wordt de gemeente geconfronteerd met extra uitgaven en blijven diverse inkomsten achter bij wat de gemeente begroot had.

Toerisme en zwembad

Volgens Kuipers zijn de verplichte sluiting van het zwembad in de maanden maart tot en met mei en de klap die de toeristische
sector heeft gekregen de grootste oorzaken van het tekort. Ruim 1,8 miljoen euro is er hierdoor minder opgebracht dan waarmee rekening is
gehouden in de begroting 2020. Ook mist de gemeente zo’n 152.000 euro aan huurinkomsten van gemeentelijke accommodaties. 

Bijstelling

Op 7 juli buigt de gemeenteraad zich over de eerste bijstelling van de begroting 2020.