Gemeente doet beroep op moreel besef voor betaalbare zorg

Als het kán, doe het (nu al) zelf. Dat is het beroep van de gemeente Horst aan de Maas op haar inwoners. “Begin bijvoorbeeld nu al met zorgen voor later, door bij het verbouwen van je huis rekening te houden met wat je later nodig hebt.”

De gemeente gaat daarnaast nóg nadrukkelijker in gesprek met inwoners over het inzetten van de eigen mogelijkheden om ondersteuning en zorg te organiseren. En waar mogelijk te betalen. Zo blijft hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikbaar en betaalbaar voor iedereen die het nodig heeft.

Kosten

Dit morele beroep is nodig, want de kosten voor ondersteuning en zorg blijven stijgen. En tegelijkertijd krijgt de gemeente steeds minder geld van de landelijke overheid, om dit te regelen. Wethouder Sociaal Domein Roy Bouten: “De situatie dwingt ons om kritische vragen te stellen: Waarvoor is onze ondersteuning bedoeld? Heeft iederéén recht op alles, of is overheidssteun juist bedoeld voor mensen die een huishoudelijke hulp, scootmobiel of traplift niet zelf kunnen betalen of organiseren? We willen dat niemand tussen wal en schip valt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Daarbij hebben we te maken met wetten en regels. We mogen bij het toekennen van hulp geen rekening houden met de financiële situatie van de inwoner. En daar baal ik van. Want geld – of het gebrek daaraan – bepaalt voor een groot deel hoe kwetsbaar je bent.”

Moreel besef

Wat wel kan is het gesprek aangaan met inwoners om mee te werken aan oplossingen voor hun hulpvraag, aldus de wethouder. Dat geldt ook voor inwoners die nog jong, gezond of zelfstandig zijn. “Wacht niet tot het moment dat je ondersteuning nodig hebt. Want vroeg of laat kom je in een situatie waarin je op hulp wilt kunnen rekenen. Begin nu al met zorgen voor later, door bijvoorbeeld op www.langerthuiswonen.nu te checken of jouw huis toekomstklaar is. Met dit soort tips geven we onze inwoners de komende tijd inzicht én tools om zelf of in de omgeving oplossingen te vinden en organiseren.”

Hulpvraag

Ook inwoners die over hun hulpvraag in gesprek zijn met de gemeente, gaan iets merken. Wat er nodig is en wat mensen zelf nog kunnen, eventueel met behulp van hun omgeving, was al onderwerp van gesprek. “Nu willen we onze inwoners nóg meer bewust maken van het belang, misschien wel de noodzaak, om zelf mee te werken of betalen aan hulp. Het staat niet ter discussie of die hulp nodig is. Het is wél de vraag wie dat moet organiseren. Dát is wat we bedoelen met: als het kán, doe het zelf!”, aldus Bouten.

Samen anticiperen

Het beroep op het moreel besef is vooral een signaal. Er is meer nodig vindt Bouten: “Als we echt kritisch durven zijn, moeten we misschien nog hele lastige keuzes gaan maken. Dat gaan we samen doen met de gemeenteraad, inwonersinitiatieven en de burgeradviesraad.” Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van de gemeente beperkt. De Rijksoverheid heeft al veel zaken vastgelegd, over hoe de gemeente de hulp aan inwoners moet organiseren. Zo werd in 2019 het abonnementstarief ingevoerd, dat bepaalt dat iedereen een vast tarief betaalt voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Sindsdien is het aantal aanvragen voor Wmo-voorzieningen flink gestegen. “Door dit soort keuzes in Den Haag, staan we als gemeente met de rug tegen de muur”, aldus de wethouder. Daarom stuurt de wethouder, samen met andere gemeenten in Noord-Limburg, een brandbrief naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De brief is ook ondertekend door de zes andere gemeenten in Noord-Limburg.

Imke Emons geïnstalleerd als nieuwe raadslid VVD

Imke Emons uit Melderslo is dinsdag tijdens de besluitvormende raadsvergadering geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD. Zij volgt hiermee Peter Elbers op, die directeur is geworden van de regionale omroep L1.

Emons was al burgerraadslid voor de VVD. Het fractievoorzitterschap van Elbers is overgenomen door Yvonne Douven uit Melderslo.

Veiligheidsregio niet blij met uitspraken Palmen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is allerminst blij met de uitspraken die burgemeester Ryan Palmen heeft gedaan woensdag in een videoboodschap. Daarin zegt hij twijfels te hebben over de coronamaatregelen die het kabinet heeft opgelegd.

De voorzitter van de veiligheidsregio, Antoin Scholten, heeft donderdag een gesprek gehad met Palmen, zo meldt Omroep Horst aan de Maas

Twijfels

In de videoboodschap zegt de burgemeester mensen te begrijpen die twijfels hebben over de coronaregels, maar hij vindt tegelijkertijd dat we ons eraan hebben te houden. “Ook ik vraag me weleens af van: is dit nou wel nodig?” stelt Palmen. 

Gesprek

Scholten heeft volgens de omroep donderdag een gesprek gehad met Palmen. Daarin heeft hij benadrukt dat hij zich nadrukkelijk achter het landelijk en regionaal beleid en de strengere maatregelen schaart. Met de boodschap woensdag heeft de burgervader beoogd meer ‘recht te doen aan emoties en vragen die over de coronaregels leven’. “Niet om te zeggen: die maatregelen zijn niet nodig. Laten we ons samen aan de maatregelen houden. Ook als je twijfels hebt.”

Vragen

D66+GroenLinks en PvdA reageren donderdag verbaasd over de uitspraken van Palmen. “We vinden het wat opmerkelijke uitspraken. Wat ons betreft moeten we er alles aan doen om extra opnames te voorkomen”, vinden de twee fracties. Ze hebben daarom vragen gesteld aan het college van Horst aan de Maas.

Burgemeester: twijfels over coronamaatregelen kabinet

Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas reageert woensdagavond op het pakket aan coronamaatregelen die het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. “Een fors pakket aan maatregelen, dat er enorm in hakt”, stelt de burgemeester.

Palmen (VVD) zegt hoe langer hoe meer twijfels te krijgen over het pakket aan maatregelen. “Ik vraag me wel eens af: is dit wel nodig? Gaat het niet teveel over hoe laat de horeca dicht moet? Waar welke kantine wel of niet open mocht blijven? In plaats van de fundamentele vraag die voor ligt.”

Ergernis

De burgervader ergert zich aan het feit dat er mensen beschermd worden die er misschien in de supermarkt of een andere plek niet per se blijk van geven dat zij zelf heel veel waarde hechten aan die regels. “Ik zie ook wat het doet met onze jongeren”, zegt Palmen. “Die kunnen eigenlijk nergens meer terecht, en dan maar op een andere plek hun vertier en gezelschap gaan zoeken.”

Het is wat het is

“En tegelijkertijd is het wat het is, en hebben we ons gewoon aan de regels te houden die het kabinet ons oplegt”, aldus Palmen. “Ook hier denken we wel eens: ‘Goh moet dat allemaal wel zo?'” Hij en de gemeente zal de inwoners toch blijven aansporen om de regels te volgen. “We zijn ervoor om samen te zorgen dat we corona onder controle krijgen.”

Gemeente blijft komende jaren investeren ondanks financiële tegenwind

Horst aan de Maas blijft de komende jaren investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken, en in projecten die de veiligheid, economie en gezondheid in Noord-Limburg versterken. De gemeente pakt de kansen die er zijn, ondanks financiële tegenwind en onzekerheden. Dat stelde het Horster college dinsdagmiddag tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting in het gemeentehuis.

Horst aan de Maas krijgt, zoals veel gemeenten, fors minder geld van de Rijksoverheid terwijl de kosten toenemen. “Voor een sluitende meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk keuzes te maken”, zegt wethouder Financiën Thijs Kuipers (D66+GroenLinks). Deze keuzes staan in de meerjarenbegroting 2021-2024 die het college voorlegt aan de gemeenteraad.

Investeringen

In de lopende meerjarenbegroting zijn investeringen opgenomen van in totaal 30 miljoen euro. In de begroting 2021-2024 maakt het college nog eens 62 miljoen euro vrij. Dat is onder andere nodig voor wegen, riolering en het onderhoud van gemeentelijke accommodaties. Maar het college trekt ook geld uit voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan de Maas samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bij aan projecten die de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio versterken. Het geld dat gemeenten daarvoor inzetten, is een hefboom voor grote financiële bijdragen van de provincie Limburg, het Rijk en andere samenwerkingspartners.

Hogere kosten

Het college van B en W houdt in de begroting rekening met structureel fors minder inkomsten van de Rijksoverheid. Plattelandsgemeenten krijgen namelijk minder geld, steden juist meer. Bovendien krijgen gemeenten minder geld voor zorg en uitkeringen. Terwijl de kosten daarvoor stijgen. “Daar is dit jaar onverwacht de coronapandemie bijgekomen”, zegt wethouder sociaal domein Roy Bouten (PvdA). “De economische effecten daarvan zullen groot zijn.” Het college verwacht dat de Rijksoverheid gemeenten grotendeels zal compenseren voor de financiële gevolgen van corona.

Keuzes

“We grijpen de kansen om te blijven investeren in de samenleving”, zegt Kuipers. “Om de meerjarenbegroting sluitend te houden, hebben we wel keuzes moeten maken. Want we willen geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties. Daarbij volgen we de landelijke ontwikkelingen op de voet. Mocht volgend jaar blijken dat de Rijksoverheid de financiële effecten van corona onvoldoende compenseert, dan zijn aanvullende maatregelen onontkoombaar. Dat kan dan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld investeringsprojecten en de ozb.”

Ombuigingen

In de vorige begroting (2020-2023) waren behalve investeringen ook al ombuigingen opgenomen. Dat zijn maatregelen om kosten te verminderen en inkomsten te verhogen. Het college legt de raad nu een aanvullend pakket aan ombuigingen voor. Dat telt uiteindelijk op tot een besparing van ruim 4,9 miljoen euro per jaar vanaf 2024. Zo wordt er bijvoorbeeld nu niet geïnvesteerd in een nieuw zwembad in Afslag 10, maar zal er geld vrij gemaakt worden om te zorgen dat zwembad De Berkel in Horst nog tien jaar mee kan.

De investering in een buitensportaccommodatie voor America en Meterik wordt in tijd opgeschoven. Het college kiest ervoor eerst de sporthal voor Hegelsom, America en Meterik te realiseren. Ook wil de gemeente voorkomen dat mensen een uitkering nodig hebben. Het college zet daarbij maximaal in op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die toch een uitkering krijgen, leveren daarvoor een tegenprestatie. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt verhoogd met 3 procent, exclusief inflatiecorrectie. En omdat de kosten voor de inzameling en verwerking van afval toenemen, wordt de afvalstoffenheffing verhoogd met 15 euro.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in haar vergadering van 10 november aanstaande.

Verhuizing zwembad en sporthal naar Afslag 10 in de ijskast

De verplaatsing van zwembad en sporthal De Berkel in Horst naar Afslag 10 gaat voorlopig niet door. Dat zei wethouder Rudy Tegels (CDA) dinsdag bij de presentatie van de meerjarenbegroting van de gemeente Horst aan de Maas.

Vanwege de financiële maatregelen die de gemeente neemt voor de komende jaren, is het voorstel aan de gemeenteraad om het zwembad en de sporthal voorlopig niet te verplaatsen maar zodanig op te knappen dat die nog voor een periode van tien jaar gebruikt kunnen worden. Daarmee bespaart de gemeente jaarlijks zo’n 438.000 euro.

Opknappen

Voor het zomerreces zijn diverse varianten doorgerekend voor de nieuwbouw van het zwembad in Afslag 10 op basis van financiële kaders en wensenkaders vanuit de raad. “Gezien de huidige financiële situatie, passen deze kaders nu niet”, aldus de wethouder. Het zwembad zal opgeknapt gaan worden om de komende tien jaar nog te kunnen gebruiken. Hiervoor is een investering van 1,6 miljoen euro gemoeid.

IJskast

De plannen voor nieuwbouw worden voorlopig in de ijskast gezet. Wethouder Rudy Tegels: “Het blijft onze ambitie om te investeren in een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Voorwaarde blijft dat een nieuw zwembad méér en betere faciliteiten biedt dan het huidige bad. Daarbij is nieuwbouw in Afslag 10 in onze ogen de beste oplossing.”

Afslag 10

Het uitstellen van de plannen voor een nieuw zwembad betekent niet het einde van Afslag 10. “Dat gaat te ver om dat zo te stellen”, vindt Tegels. “De ambitie voor Afslag 10 blijft.”

De gemeenteraad besluit over het zwembad in de vergadering van 10 november aanstaande.