SP wil onafhankelijk onderzoek naar uitvoering Ruimte voor Ruimte-regeling

De fractie van de SP heeft een initiatiefvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd met betrekking tot een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Het initiatiefvoorstel wordt door de SP-fractie ingediend voor de raadsvergadering van 6 oktober, waar de bespreking van de uitvoering van de RvR-regeling geagendeerd staat.

Verwarrend

In het voorstel stelt de SP onder andere dat de informatie die door het college van B&W aan de gemeenteraad werd verstrekt niet altijd even duidelijk of verwarrend was en dat met betrekking tot staatssecretaris Knops op ‘creatieve’ wijze door middel van combinatie van verschillende regelingen medewerking is verleend aan de bouw van een langgevelboerderij in een gebied met als bestemming “agrarisch met landschappelijke en natuurwaarden (beekdal)”.

Onderzoek

De SP geeft in haar voorstel aan dat onderzocht moet worden of het toenmalige college de deelnemers aan de RvR-regeling voldoende recht heeft gedaan, nadat de rechter bepaald had dat de gemeente juridische fouten had gemaakt. Ook wil de SP weten of mensen die een bouwvergunning aanvroegen gedwongen zijn daarbij deel te nemen aan de RvR-regeling met als consequentie dat ze veel geld moesten betalen om stallen te slopen. En tenslotte willen de socialisten weten of er sprake is van bevoordeling van Knops bij diens vergunningaanvraag van een grote woning in het buitengebied.

Commissie

De SP wil dat er een commissie wordt ingesteld van (burger)raadsleden, die een nader voorstel uitwerken voor een onafhankelijk onderzoek, daar een deskundig onderzoeksbureau voor uitzoekt en het onderzoek door dat bureau begeleidt en stuurt.

Mogelijk windturbines en zonneweides in gemeente

Horst aan de Maas heeft de ambitie om tot 2030 35 procent energie te besparen en 30 procent van de benodigde energie lokaal duurzaam op te wekken. Dat staat in het concept van de Kader voor het Opwekken voor Duurzame Elektriciteit (KODE) waarmee de randvoorwaarden voor het realiseren van toekomstige lokale, duurzame energieprojecten worden vastgelegd.

”We willen in de toekomst onze energie-opwek zo realiseren dat we de opbrengsten laten terugvloeien naar onze inwoners en de omgeving waar de opwek wordt gerealiseerd”, vertelt wethouder Thijs Kuipers. “De voorwaarden daarvoor worden vastgelegd in KODE.”

Zon en wind

Om tot KODE te komen zijn inwoners en belanghebbenden gevraagd naar hun ideeën en meningen en is een landschapsanalyse uitgevoerd. De uitslag kreeg een vertaling in dit beleidsstuk met vier sporen om de ambitie te realiseren. De focus ligt op bronnen van duurzame elektriciteit die op dit moment technisch haalbaar, financieel betaalbaar en veilig zijn.

Zonnepanelen

De gemeente geeft de voorkeur aan het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen op daken, dubbel ruimtegebruik op bijvoorbeeld taluds of parkeerplaatsen en kleinschalige projecten. Dit is echter onvoldoende om aan de opgave te voldoen. Er zijn meer maatregelen nodig. Zo wil de gemeente enkele middelgrote zonneweides plaatsen op plekken waar dit landschappelijk het beste past. Inwoners krijgen hierbij de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden.

Energieprojecten

Voor het realiseren van een of meerdere grotere energielandschappen start een verkenning waarin een onafhankelijk gebiedsverkenner met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek gaat om te onderzoeken wat de concrete mogelijkheden zijn. Het gaat om het gebied tussen de A73 en de Maaslijn en het gebied tussen Mariapeel en Middenpeelweg. Deze gebieden lijken het meest gunstig vanwege het soort landschap, de koppelkansen, afstanden tot woningen en aanwezige structuren. Er wordt gedacht aan een verdeling van 25 procent windturbines en 75 procent zonneweides. Op basis van deze verdeling zou er in Horst aan de Maas 350 hectare aan zonne-energie en 7 windturbines gerealiseerd moeten worden.

De gemeenteraad beslist in november over KODE.

Gemeente scheldt huur voor coronamaanden kwijt

Verenigingen die in Horst aan de Maas accommodaties van de gemeente huren hoeven de huur van een paar maanden niet te betalen. Vanaf half maart moesten veel gemeentelijke accommodaties sluiten vanwege de corona. Het college heeft daarom besloten de huren voor accommodaties die vanaf die tijd moesten sluiten voor die periode kwijt te schelden. Dit betekent dat de organisaties die een ruimte huren van de gemeente geen huur hoeven te betalen voor de periode dat ze daar geen gebruik van konden maken. De gemeente krijgt via een landelijke regeling een compensatie voor de gemiste huurinkomsten uit sportaccommodaties.
 
Sociale netwerk
 
Wethouder Han Geurts: “Als gemeente willen we geen onderscheid maken tussen sport of bijvoorbeeld cultuur. Daarom hebben we besloten de huur voor alle maatschappelijke organisaties kwijt te schelden”. Voor commerciële huurders volgt de gemeente de landelijke richtlijn Vastgoed en Detailhandel Nederland. Die houdt in dat voor deze huurders de helft van de huur wordt kwijtgescholden, met daarbij een ruime betalingstermijn. Wethouder Geurts: “Met deze regeling komt de gemeente als vastgoedeigenaar tegemoet aan de oproep om coulant om te gaan met het innen van huur.” De organisaties waar het om gaat, vaak vrijwilligersorganisaties, hebben in die maanden niet alleen geen gebruik kunnen maken van hun ruimte, ze hebben vaak ook inkomsten gemist. De wethouder vervolgt: “Met dit besluit beperken we een deel van de negatieve effecten van de coronapandemie voor onze huurders. Want juist tijdens de lockdown hebben we gemerkt hoe belangrijk onze verenigingen en stichtingen zijn voor ons sociale netwerk.”
 

Tot 2023 moeten er 300 woningen bijkomen in gemeente

Als het aan het merendeel van de gemeenteraad ligt zullen er tot 31 december 2023 minimaal 300 vergunningen te zijn verleend voor woningbouw. Die opdracht werd gegeven aan burgemeester en wethouders via een motie van Essentie, CDA, VVD, PvdA en D66+GroenLinks.

Hiermee hopen de partijen het tekort aan woningen in Horst aan de Maas versneld aan te pakken. “Er is simpelweg actie nodig”, zegt Jeroen Brouns van Essentie. “We willen vooral aan de slag. Achter de schermen wordt hard gewerkt, maar dat is niet altijd zichtbaar voor onze inwoners.” 

Iedereen

“Iedereen moet kunnen wonen in Horst aan de Maas”, stelt D66+GroenLinks. Die partij is ook blij met het voorstel om te komen tot 300 woonvergunningen in 2023. “Het toevoegen van woningen, tijdelijke concepten en de transitie van oude gebouwen draagt bij aan het invullen van de woningvraag.”

VVD en SP: ‘slechte communicatie van wethouder Geurts’

De fracties van VVD en SP in Horst aan de Maas hebben dinsdagavond haar afkeuring uitgesproken richting wethouder Han Geurts.

Beide partijen vinden dat belangrijke informatie niet of niet direct met de gemeenteraad wordt gedeeld. Raadslid Peter Elbers (VVD) spreekt over ‘broddelcommunicatie’. Hij noemt bijvoorbeeld de communicatie rondom de verbouwing van ’t Gasthoês en de behandeling van het Integraal Huisvestingplan (IHP). Ook stellen beide fracties dat Geurts toegezegde communicatie-afspraken niet worden nagekomen. De oppositiepartijen keuren dan ook de werkwijze van de CDA-wethouder af.

Verworpen

De overige partijen in de gemeenteraad zijn het daar niet mee eens en uiterst verbaasd, en hebben dan ook de motie verworpen.

Michael van Rengs beëdigd als raadslid voor SP

Michael van Rengs uit America is dinsdagavond tijdens de besluitvormende raadsvergadering beëdigd als nieuw raadslid voor de SP. Hij volgt hiermee Bart Cox op die stopte, omdat zijn ideeën over de politiek en het werk dat daarbij komt kijken zijn veranderd,

Van Rengs was eerder raadslid namens de SP. Tot 2014 was hij tevens fractievoorzitter. Sinds 2018 was Van Rengs burgerraadslid.

(Foto: gemeente Horst aan de Maas)